OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

opublikowaneprzez Kamień Słowacja Sp. z o.o.z siedzibą Myślenicka56, 32 – 031  Mogilany, wpisana w SĄDZIE REJONOWYMDLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRUSĄDOWEGO, KRS: 0000353873, NIP: 1060002322, REGON: 121206400

1. Definicje

1.1. Sprzedawcą jest osoba, którazawierając i realizując umowę konsumencką, działa w ramach swojej działalnościlub innej działalności gospodarczej.
1.2. Kupujący to osoba fizyczna lubprawna, która kupuje produkty lub korzysta z usług na własny użytek lub napotrzeby gospodarstwa domowego.Kupujący (przedsiębiorca) to osoba prawna,która działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lubinnej, kupuje produkty lub korzysta z usług w celu odsprzedaży lub handlu.
1.3 Umowa konsumencka to dowolnaumowa, niezależnie od formy prawnej, którą sprzedawca i kupujący zawierają.
1.4. Umowa o dzieło to dowolnezamówienie i umowa, niezależnie od tytułu i formy, której przedmiotem jestświadczenie usług albo wykonanie robót, w tym dostawa materiałów, narzędzi,wartości niematerialnych, przez Sprzedającego do Kupującego.
1.5. Strony umowy oznaczają odpowiednioSprzedającego i Kupującego, czy Klienta i Wykonawcę.
1.6. Zamówienie oznacza takieporozumienie w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej, które powstajepomiędzy Sprzedającym a Kupującym na podstawie umowy lub samodzielnie (bezumowy), na podstawie której Sprzedający zobowiązuje się dla Zamawiającego doodpłatnego świadczenie określonych usług i /lub wykonywania określonych prac, wtym dostawy niektórych towarów.
1.7. Pracę dodatkowe w ramach umowy sątakie prace, które były uzgodnione w Umowie i / lub Zleceniu, ale nie zostałyuwzględnione przy ustalaniu ceny pod względem ich zakresu czasowego.
1.8. Dodatkowe pracę są prace, któremuszą zostać wykonane poza ramy Umowy i / lub Zlecenia. Dodatkowe prace sąwymagane z technicznego punktu widzenia i nie są wymienione w planie.
1.9. Dziennik budowy jest to notatnik,w którym zapisane są codzienne zapisy wykonanej pracy (wytwarzania dzieła) ioficjalnych danych, znaczące wydarzenia i inne działania mające wpływ na pracei postęp wykonanych prac, ewentualnie wytwarzanie dzieła, do którego prowadzeniajest zobowiązany Wykonawca i Inwestor lub z góry ustalona osoba reprezentująca.Dziennik budowy musi być podpisany przez obie strony codziennie po zakończeniuprac.
1.10 OWH oznacza Ogólne Warunki HandloweKlienta, które w dalszej kolejności regulują prawa i obowiązki stron wynikającez Umowy o dzieło ewentualnie z Umowy konsumenckiej. Ogólne Warunki Handlowestanowią integralną część Umowy o dzieło, Umowy konsumenckiej oraz Zamówień naczas trwania prawnych relacji (umownych) pomiędzy Klientem i Wykonawcą lub Kupującym i Sprzedawcą. OWH mają formędokumentów pisemnych dostępnych stronom umowy w siedzibie Kupującego,ewentualnie Wykonawcy i w formie elektronicznej są mu dostępne na stronieinternetowej www.kamienslovakia.pl

2. Warunki płatności i dostawy

2.1. Kupujący realizuje swój wniosek odostawę towarów w formie pisemnej lub elektronicznej.  Zamówienie oprócz danych identyfikacyjnych, przedewszystkim będzie zawierało: nazwę i dokładny opis towarów, ilość / JM, cenę / JMbez VAT, datę dostawy lub inne wymagania, np. jakość, sposób dzieleniamateriału, transport towaru i inne.
2.2 Kupujący jest zobowiązany do złożeniawniosku o transport towarów w momencie zawarcia umowy kupna. Jeśli warunkiuzgodnione na piśmie nie zostaną spełnione przez kupującego, koszty związane zwysyłką zostaną pokryte przez kupującego.
2.3 Jeżeli nie ma innej umowy w sprawie czasudostawy i transportu, sprzedawca ma prawo do wykonania zobowiązania bez zbędnejzwłoki, informując o tym kupującego.
2.4 Zwłoka sprzedającego nie stanowinaruszenia umowy sprzedaży, jeżeli jest opóźnienie spowodowane z przyczyn odniego niezależnych i niezależnych od jego woli (np. opóźnienie lub uszkodzenie poddostawy, przeszkody w przewozie itp.); takie przeszkody wykluczająodpowiedzialność sprzedawcy za szkody poniesione kupującemu z powodu opóźnienia.
2.5. Do odbioru towaru przez inną osobę (np.Uzgodnionego przewoźnika) konieczne jest upoważnienie do odbioru towaru, wprzeciwnym razie towar nie zostanie wydany. Odbiór przesyłki musi zostaćpotwierdzony przez osobę upoważnioną przez własnoręczny podpis z czytelnymwpisem imienia i nazwiska lub pieczęci na kopii dowodu dostawy, czy deklaracjipojazdu.
2.6 Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia,że ​​pojazd zostanie rozładowany w ciągu 15 minut od zameldowania się załogi wmiejscu rozładunku transportu. W przypadku niespełnienia tego warunkusprzedawca ma prawo do naliczenia należności w związku z czekaniem w rozumieniuaktualnego cennika. Kupujący zobowiązuje się zapewnić rozładunek towarów zapomocą własnych mechanizmów i przez własnych pracowników, chyba że sprzedawcauzgodnił inaczej.
2.7. Komunikacja dostępowa w miejscuurządzenia transportowego musi spełniać minimalne kryteria trasy III Klasy lublokalnej komunikacji minimalnej klasy funkcjonalnej C3, ocena jej przestojuleży w zakresie kompetencji kierowcy pojazdu, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu,jego aktualnego stanu technicznego, rodzaju załadowanych towarów i warunkówpogodowych w danym momencie. Kupujący jest zobowiązany do poniesieniadodatkowych kosztów związanych z przewozem, jeżeli udowodni, że droga dojazdowanie spełnia powyższych kryteriów i przewoźnik został wprowadzony w błąd.
2.8 Kupujący nabywa własność dostarczonychtowarów dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu.
2.9 Jednakże w momencie dostawy i odbiorutowarów na kupującego przechodzi niebezpieczeństwo uszkodzenia, utraty,kradzieży lub zniszczenia towarów oraz odpowiedzialność za ochronę i obsługętowarów.
2.10 Jeżeli Nabywca odpowiednio nie odbierze zaoferowanegotowaru w uzgodnionym terminie lub nie zapewni sobie właściwego jego odbioru,zrekompensuje on Sprzedawcy powstałe szkody. Magazynowanie 10 € / paleta /dzień zostanie zafakturowane przez sprzedawcę kupującemu tygodniowo.
2.11 Okres rozliczenia faktury sprzedającegowynosi 14 dni od wystawieniu faktury, chyba że na fakturze podano inaczej.
2.12 Kupujący jest uprawniony dopowiadomienia Sprzedawcy o wszelkich zastrzeżeniach do dokumentu płatnościniezwłocznie po otrzymaniu dokumentu płatniczego od Sprzedawcy, najpóźniej wterminie jego płatności.
2.13 Pisemnie nie umówionego skonta lub innegozmniejszenie pozycji na ważnej fakturze z dowolnego powodu sprzedawca nie uznaje.    

3. Zastrzeżenie prawawłasności    

3.1. Własność rzeczy jest przenoszona ze sprzedającego nakupującego ogólnie w chwili jej przekazania i odbioru (rozumiejąc tym równieżprzekazanie do pierwszego przewoźnika, jeżeli rzecz jest transportowana. Poprzezzastrzeżenie prawa własności, kupujący nabywa własność rzeczy dopiero po  zapłacie jej ceny. Przy braku zapłaty faktury sprzedawca może domagać się zwrotu dostarczonej rzeczy.    

4. Ochrona i przetwarzaniedanych osobowych    

4.1. Informacje klienta sąprzetwarzane zgodnie z artykułem 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osóbfizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływutych danych (zwanej PKBR) i ust. Artykuł 34 ustawy nr 18/2018Z.z. w sprawie ochrony danych osobowych
4.2 Dla celów artykułu 5, przetwarzanie danych odnosi się do każdejoperacji lub zestawu operacji dokonywanych na danych osobowych lub zbiorachdanych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie,przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie,wykorzystywanie, lub udostępnianie w inny sposób, lub ich kombinacji, ograniczenie,usunięcie lub zniszczenie.
4.3 Dla celów zamawiania i dostawy towaru według zamówienia klienta mogąbyć przetwarzane następujące kategorie danych klienta lub przedstawicieli klienta:imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, nrdowodu osobistego, podpis.
4.4 Kupujący poprzez zawarcie umowy wyraża zgodę na przetwarzanie igromadzenie danych osobowych w bazie danych sprzedającego dopóki nie wyrazi pisemnejrezygnacji na przetwarzanie dostarczone na adres siedziby. Dane osobowekupującego sprzedający nie przekaże innej osobie z wyjątkiem zewnętrznych firmtransportowych, którym dane osobowe są przekazywane w celu realizacjizamówienia, czyli dostawy towarów do nabywcy.
4.5 Kamień Słowacja Sp. z o.o. i klienci będą stosować przepisy dotycząceochrony danych i RODO z mocą od 25.5.2018. KamieńSłowacja Sp. z o.o. ma następujące obowiązki:
5.a. Upewnić się, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowychsą zobowiązane do zachowania poufności lub są związane poufnością zgodnie zobowiązującym obowiązkiem ustawowym.
5.b. Podjąć niezbędne środki w celu zachowania poufności i bezpieczeństwaprzetwarzania danych.
5.c. Usunąć wszystkie dane klientów po zakończeniu świadczenia usług iusunąć istniejące kopie, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwaczłonkowskiego nie wymagają przechowywania danych osobowych.

5. Warunki reklamacji igwarancji    

5.1 Ze względu na charaktertowarów - naturalny kamień, który jest unikatowy, mogą występować różnice wkolorze i niejednorodności strukturalnej, która jest nieodłączną cechąkamienia, a nie powodem do reklamacji.
5.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że towary sądostarczane zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, nie ma wad prawnych, a jegojakość jest zgodna z obowiązującymi normami technicznymi. Jeżeli jest to wada,która może być usunięta, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, bezzwłocznego iprawidłowego usunięcia. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady beznieuzasadnionej zwłoki. Jeżeli wada nie może być usunięta, a bez jeusunięcia rzecz nie może być prawidłowo użytkowana jako rzecz bez wady,  kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lubodstąpienia od umowy. W przypadku innych nieusuwalnych wad, kupujący maprawo do odpowiedniej obniżki ceny rzeczy.
5.3 Kupujący jest uprawniony w razie ewentualnych wad dostawy reklamować usprzedawcy w formie pisemnej (do  reklamacji konieczne są dane: numer faktury ispecyfikacji wady i jakie prawo, które jest stosowane), bez zbędnej zwłoki, niepóźniej niż 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. e-mail:predaj@kamenslovakia.sk, przy czym kontakt telefoniczny i e-mail nie zastępujereklamacji. Integralną częścią reklamacji ze względu na charaktersprzedawanego towaru jest także dołożenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej.
5.4 W przypadku reklamacji kupujący musi przedstawić dowódzakupu. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia zaświadczeniazgłoszenia reklamacyjnego konsumenta i rozstrzygnięcia reklamacji najpóźniej wciągu 30 dni od jej zgłoszenia. Termin załatwienia reklamacji rozpoczynasię następnego dnia po złożeniu reklamacji.
5.5 Sprzedawca rozwiąże uzasadnioną reklamację poprzez naprawę wady,wymianę wadliwych towarów na inne towary bez wady, jeśli jest to wada, której niemożna usunąć.5.6 Reklamacja nie uprawnianabywcy do niezapłacenia ceny zakupu towarów dostarczonych.
5.7 Jeśli kupujący zwróci wadliwy towar, jest on zobowiązany do postępowaniawedług dyspozycji sprzedającego, o które wcześniej zażądał. W dokumentachprzewozowych musi oznaczać, że chodzi o reklamowany towar i umieścić numerstosownej reklamacji.
5.8 Koszty poniesione przezsprzedającego związane z załatwieniem reklamacji, która okaże sięnieuzasadniona, nabywca jest zobowiązany uiścić sprzedającemu.

6.Odstąpienie od umowy

6.1. Kupujący ma prawo, bezpodania przyczyny odstąpić od umowy w terminie czternastu dni roboczych od datyodbioru towaru, tylko w przypadku sprzedaży na odległość (e-commerce) i  jeśli chodzi o sprzedaż towarówwyprodukowanych według specyficznych wymagań kupującego i przeznaczonegospecjalnie dla jednego nabywcy:
6.2 Jeżeli towar jest zamówiony naspecjalne zamówienie  i wyprodukowany wedługspecyficznych wymagań kupującego i te produkty nie są w magazynie i zawsze są produkowanezgodnie z życzeniami i wymaganiami indywidualnego klienta.
6.3 W przypadku gdy chodzi ousługi świadczone w ramach sprzedaży towarów, które już się rozpoczęły, np.zamówienie obróbki powierzchni kamienia u producenta.
6.4 Oświadczenie o zamiarzeodstąpienia od umowy konsument wyśle na adres sprzedawcy Kamień Słowacja, sp. zo.o. , Myślenicka 56, 32 – 031  Mogilany lub e-mailem na:info@kamenslovakia.sk.
6.5 Bezpośrednie koszty związaneze zwrotem towaru ponosi kupujący, w przypadku umowy na odległość i kosztyzwrotu towaru związanych z dostawą towaru.
6.6 Kupujący jest odpowiedzialnyza jakiekolwiek zmniejszenie wartości towaru spowodowane niewłaściwym obchodzeniemsię z nim. Kupujący nie może odstąpić od umowy i traci prawo do odstąpienia odumowy, jeżeli towar zostanie uszkodzony, zniszczony. Towar musi zostać zwróconynieuszkodzony, bez śladów zużycia i z dowodem zakupu u sprzedawcy (paragon lubwyciąg z konta).
6.7. W przypadku zwrotuuszkodzonego towaru sprzedawca jest uprawniony do żądania odpowiedniego odszkodowaniaod kupującego, ewentualnie egzekwowania innego roszczenia prawnego, które mogązostać potrącone z należności ceny zwrotu zakupu.
6.8 Jeżeli towar został zwrócony nieuszkodzonyi bez śladów zużycia do kupującego, sprzedający zwróci nabywcy cenę kupnanabycia towaru zgodnie z OWH i przepisami prawnymi. Zgodnie z tą umową cenazakupu zostanie zwrócona przelewem bankowym na pierwotne konto nabywcy, chybaże strony uzgodnią inaczej.

7. Przepisykońcowe

7.1. Te OWH sprzedawcy są ważne istosowane dla wszystkich transakcji Sprzedawcy zawartych od daty ich ważności iskuteczności.
7.2 Kamień Słowacja Sp. z o.o. zastrzegasobie prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszych OWH w dowolnym czasie. KamieńSłowacja Sp. z o.o. powiadomi klienta o wszelkich zmianach lub modyfikacjachniniejszych OWH. Uzupełnienia i zmiany są uważane za zaakceptowane, jeśliklient nie wyrazi sprzeciwu do nich przed upływem miesiąca następującego po otrzymaniupowiadomienia wysłanego listem poleconym na adres Kamień Słowacja Sp. z o.o. Wrazie sprzeciwu, stosunek umowny jest uważany za zakończony po upływiekolejnego miesiąca.  


 W Mogilanach, 25 maja 2018 r